Samboavtal

Samboavtal fyller en viktig funktion eftersom det numera är vanligare att ett par lever tillsammans som sambor än att de gifter sig. Sambolagen reglerar hur sambornas gemensamma bostad och bohag (samboegendom) skall fördelas vid en bodelning. Genom sambolagens regler om bodelning har vardera sambon rätt till hälften av samboegendomen.

Som samboegendom räknas permanentbostad, möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Det har ingen betydelse vem som har betalat vad av samboegendomen, utan det som tas i beaktande är huruvida egendomen har införskaffats för gemensamt bruk under tiden man varit sambor. Till samboegendom räknas inte banktillgodohavanden, bil, båt, sommarstuga, aktier, arv eller gåva som erhållits som enskild egendom, egendom som används för fritidsändamål eller sådan egendom som vardera sambon ägde/innehade innan samboförhållandet inleddes.

Klicka här för mer information samt möjlighet att ladda ner ett juridiskt korrekt samboavtal!